Prowadzona przez Mongołów produkcja żywności opierała się na regularnym wypalaniu nowych obszarów pod uprawy.

Zadanie 1a/118

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych.

Prowadzona przez Mongołów produkcja żywności opierała się na regularnym wypalaniu nowych obszarów pod uprawy.

cyt. K. Jurek, Poznać przeszłość 1. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2019, s. 118.

FAŁSZ

W związku z częściowo koczowniczym trybem życia i częstym przemieszczaniem się Mongołowie trudnili się głównie pasterstwem oraz łowiectwem, a nie rolnictwem.