Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

Zadanie 5.1/5

Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zakreśl literę „P” przy zdaniach prawdziwych, a „F” – przy fałszywych..

Hiszpania podjęła wyprawy odkrywcze później niż Portugalia, gdyż do schyłku XV w. była ogarnięta wojną domową.

cyt. K. Panimasz, Poznać przeszłość 2. Karty pracy ucznia. Poziom podstawowy, Nowa Era 2020, s. 5.

„F” – fałsz
Pierwsza część zdania jest prawdziwa – Portugalia podjęła się wypraw odkrywczych wcześniej niż Hiszpania. Jednak powodem tej sytuacji nie była wojna domowa, a walki Hiszpanów z Arabami w ramach rekonkwisty.